Депутати хочуть не менше половини бюджетного фінансування НСТУ спрямувати на контент (законопроєкт)

Депутати хочуть не менше половини бюджетного фінансування НСТУ спрямувати на контент (законопроєкт)

15:53,
17 Грудня 2019
8772

Депутати хочуть не менше половини бюджетного фінансування НСТУ спрямувати на контент (законопроєкт)

15:53,
17 Грудня 2019
8772
Депутати хочуть не менше половини бюджетного фінансування НСТУ спрямувати на контент (законопроєкт)
Депутати хочуть не менше половини бюджетного фінансування НСТУ спрямувати на контент (законопроєкт)
12 грудня у Верховній Раді зарєстровано проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (щодо підвищення ефективності роботи Національної суспільної телерадіокомпанії України).

Текст законопроекту та супровідні документи опубліковані на сайті Верховної Ради України.

Ініціаторами законопроекту виступили Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, народні депутати Євгенія Кравчук, Олександр Ткаченко, Тетяна Рябуха, Павло Сушко, Олександр Кабанов, Єлізавета Богуцька, Андрій Боблях і Дмитро Нальотов.

«Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю вирішення нагальних проблем, які гальмують розвиток вітчизняного Суспільного телебачення і радіомовлення, негативно позначаються на інституційній спроможності органів управління Національної суспільної телерадіокомпанії України, перешкоджають розвитку спільного виробництва інформаційного, у тому числі аудіовізуального продукту, участі у міжнародних чи національних програмах фінансової підтримки, які передбачають спільну діяльність, а відтак унеможливлюють належне виконання Суспільним мовником своїх завдань, визначених статтею 4 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», – зазначено у пояснювальній записці.

Метою ухвалення законопроекту є усунення чинників, які негативно впливають на розвиток Національної суспільної телерадіокомпанії України.

У проекті внесли зміни про те, що у своїй діяльності НСТУ керується також законом «Про акціонерні товариства», що НСТУ також поширює інформацію в мережі Інтернет, зокрема он-лайн, про джерела фінансування НСТУ, внутрішній та зовнішній аудит НСТУ, більш чітко прописані обов’язки наглядової ради Суспільного, правління НСТУ, редакційної ради НСТУ та інше.

Порівняльна таблиця

Чинна редакція Закону

Редакція Закону з урахуванням запропонованих змін

Закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»

Стаття 2. Законодавство у сфері діяльності НСТУ

1. У своїй діяльності НСТУ керується Конституцією України, законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", цим Законом, Статутом НСТУ, що затверджується Кабінетом Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами.

 

Стаття 2. Законодавство у сфері діяльності НСТУ

1. У своїй діяльності НСТУ керується Конституцією України, законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", «Про акціонерні товариства», цим Законом, Статутом НСТУ, що затверджується Кабінетом Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 5. Мовлення НСТУ

1. НСТУ здійснює мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному).

Стаття 5. Мовлення НСТУ

1. НСТУ здійснює мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному), а також поширює інформацію в мережі Інтернет, зокрема он-лайн.

Стаття 7. Наглядова рада НСТУ

1. Нагляд за діяльністю НСТУ здійснює Наглядова рада НСТУ, що діє в межах повноважень, визначених цим Законом та Статутом НСТУ.

2. Наглядова рада НСТУ:

1) визначає основні напрями діяльності НСТУ, затверджує редакційний статут, контролює його виконання;

1-1) призначає п’ять членів редакційної ради НСТУ;

2) обирає на конкурсних засадах на чотири роки голову правління НСТУ та, за його поданням, членів правління НСТУ, укладає з ними контракти, приймає рішення про дострокове припинення їхніх повноважень, обирає членів та голову ревізійної комісії НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;

3) обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;

4) затверджує положення про ревізійну комісію НСТУ, інші внутрішні документи відповідно до Статуту НСТУ та вносить зміни до них;

5) затверджує щорічний звіт про діяльність НСТУ, забезпечує його оприлюднення;

6) приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх юридичних осіб НСТУ;

7) створює та ліквідовує громадські ради та інші дорадчі органи, визначає порядок їхньої діяльності, формує їхній склад;

8) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання НСТУ та подає їх відповідним органам державної влади;

8-1) встановлює умови та розмір оплати праці працівників НСТУ;

9) здійснює інші передбачені цим Законом і Статутом НСТУ права та обов’язки.

3. Наглядова рада НСТУ не може втручатися у поточну господарську діяльність правління НСТУ.

 

Стаття 7. Наглядова рада НСТУ

1. Нагляд за діяльністю НСТУ здійснює Наглядова рада НСТУ, що діє в межах повноважень, визначених цим Законом, Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

2. Наглядова рада НСТУ:

1) визначає основні напрями діяльності товариства, затверджує за поданням правління стратегію розвитку НСТУ та контролює її виконання;

2) обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради, приймає рішення про припинення їх повноважень;

3) обирає на конкурсних засадах на чотири роки голову правління НСТУ та, за його поданням, членів правління НСТУ, укладає з ними контракти, приймає рішення про дострокове припинення їхніх повноважень;

4) встановлює умови та розмір оплати праці працівників НСТУ;

5) затверджує положення про конкурс з обрання голови та членів правління;

6) затверджує внутрішні положення, якими регулюється діяльність НСТУ, крім тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції акціонера та правління;

7) створює комітети Наглядової ради та затверджує положення про них;

8) створює та ліквідовує громадські ради та інші дорадчі органи, визначає порядок їхньої діяльності, формує їхній склад;

9) затверджує за поданням редакційної ради редакційний статут, здійснює контроль за його виконанням;

10) призначає п’ятьох членів редакційної ради;

11) погоджує вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, послуг, робіт, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ;

12) приймає за поданням правління рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

13) затверджує та забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті НСТУ річного плану діяльності НСТУ;

14) щорічно не пізніше 1 лютого затверджує ключові показники ефективності діяльності НСТУ  за методологією встановленою Кабінетом Міністрів України;

15) затверджує річний звіт НСТУ та забезпечує його оприлюднення;

16) погоджує фінансовий план НСТУ та подає його на затвердження в порядку, встановленому законодавством;

17) контролює подання в установленому законодавством порядку обов’язкової звітності НСТУ;

18) обирає корпоративного секретаря НСТУ;

19) за поданням корпоративного секретаря затверджує річну інформацію про емітента цінних паперів;

20) здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності НСТУ та подає їх відповідним органам державної влади;

21) приймає рішення про створення резервного капіталу та інших фондів НСТУ;

22) розглядає звіти правління та затверджує заходи за результатами їхнього розгляду;

23) вирішує питання про створення, реорганізацію та/або ліквідацію самостійних структурних та/або відокремлених підрозділів НСТУ, встановлює граничну штатну чисельність цих підрозділів;

24) вирішує питання участі НСТУ в будь-яких юридичних особах та міжнародних організаціях;

25) здійснює інші передбачені цим Законом і Статутом НСТУ права та обов’язки.

3. Наглядова рада НСТУ не може втручатися у поточну господарську діяльність правління НСТУ.

Стаття 8. Склад та порядок формування Наглядової ради НСТУ

6. Строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ становить чотири роки. Одна й та сама особа не може входити до складу Наглядової ради НСТУ більше ніж два строки підряд незалежно від тривалості таких строків.

7. Члени Наглядової ради НСТУ здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Стаття 8. Склад та порядок формування Наглядової ради НСТУ

6. Строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ становить чотири роки. Одна й та сама особа не може входити до складу Наглядової ради НСТУ більше ніж два строки підряд незалежно від тривалості таких строків.

7. Оплата послуг та компенсації витрат членів Наглядової ради НСТУ здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ

1. Повноваження члена Наглядової ради НСТУ припиняються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у разі:

1) закінчення строку повноважень;

8) смерті або визнання безвісно відсутнім;

9) відсутності на трьох засіданнях Наглядової ради НСТУ, крім випадків, коли стан здоров’я не дозволяє брати участь у засіданнях, що підтверджується медичною довідкою.

2. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ з інших підстав забороняється.

 

Стаття 10. Припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ

1. Повноваження члена Наглядової ради НСТУ припиняються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у разі:

1) закінчення строку повноважень;

8) смерті або визнання безвісно відсутнім;

9) відсутності більше ніж на половині засідань Наглядової ради НСТУ протягом одного календарного року без поважних причин.

2. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ з інших підстав забороняється.

 

Стаття 11. Засідання Наглядової ради НСТУ

1. Організаційною формою діяльності Наглядової ради НСТУ є засідання.

2. Засідання Наглядової ради НСТУ проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

3. Позачергові засідання Наглядової ради НСТУ збираються на вимогу голови Наглядової ради НСТУ або не менш як третини її членів, правління, ревізійної комісії НСТУ.

Стаття 11. Засідання Наглядової ради НСТУ

1. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради НСТУ є засідання.

2. Засідання Наглядової ради НСТУ проводяться у міру потреби, але не рідше ніж шість разів на рік.

3. Позачергові засідання Наглядової ради НСТУ збираються на вимогу голови Наглядової ради НСТУ або не менш як третини її членів, правління, ревізійної комісії НСТУ.

 

Стаття 12. Правління НСТУ

2. Правління підзвітне Наглядовій раді НСТУ. Правління діє від імені НСТУ у межах, встановлених цим Законом і Статутом НСТУ.

Правління НСТУ щороку готує загальний звіт про діяльність НСТУ та звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ, які подаються на розгляд Наглядової ради НСТУ. Голова Наглядової ради НСТУ не пізніше 1 березня кожного року подає до Кабінету Міністрів України звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ та забезпечує оприлюднення загального звіту про діяльність НСТУ на офіційних веб-сайтах НСТУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

 

Стаття 12. Правління НСТУ

2. Правління підзвітне Наглядовій раді НСТУ. Правління діє від імені НСТУ у межах, встановлених цим Законом і Статутом НСТУ.

Правління НСТУ щорічно готує річний звіт НСТУ, що містить інформацію щодо досягнення ключових показників ефективності діяльності НСТУ, який подається на розгляд та затвердження Наглядової ради НСТУ. Голова Наглядової ради НСТУ не пізніше 30 квітня кожного року подає до Кабінету Міністрів України річний звіт НСТУ.

Правління забезпечує підготовку та подання в установленому законодавством порядку обов’язкової звітності НСТУ.

 

Стаття 13. Ревізійна комісія НСТУ

1. Ревізійна комісія є органом НСТУ, який контролює фінансово-господарську діяльність правління НСТУ.

5. Ревізійна комісія повідомляє про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді НСТУ.

Стаття 13. Редакційна рада НСТУ

1. Редакційна рада НСТУ формується з числа працівників НСТУ у складі п’ятнадцяти осіб: п’яти осіб, які призначаються Наглядовою радою НСТУ, п’яти осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу НСТУ, і п’яти осіб, які призначаються на конференції редакційних рад регіональних підрозділів НСТУ.

2. Редакційна рада регіонального підрозділу НСТУ формується у складі шести осіб: трьох осіб, які призначаються правлінням НСТУ, і трьох осіб, які призначаються загальними зборами творчого колективу відповідного регіонального підрозділу НСТУ.

 

Стаття 14. Джерела фінансування НСТУ

2. НСТУ може фінансуватися за рахунок:

1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;

2) державного і місцевих бюджетів;

3) абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

4) інших надходжень, не заборонених законодавством.

3. Держава забезпечує належне фінансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

 

Відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Протягом перших чотирьох років з моменту утворення НСТУ трансляція реклами, телепродажу, повідомлень про спонсорів на каналах мовлення НСТУ впродовж кожної астрономічної години та астрономічної доби фактичного мовлення не може перевищувати обсягів, встановлених чинним законодавством.

Стаття 14. Джерела фінансування НСТУ

2. НСТУ може фінансуватися за рахунок:

1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;

2) державного і місцевих бюджетів;

3) абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

4) інших надходжень, не заборонених законодавством.

3. Держава забезпечує належне фінансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

За умови повного фінансування НСТУ відповідно до умов цього Закону не менше половини одержаних бюджетних коштів спрямовуються на видатки пов’язані із виробництвом інформаційного, у тому числі аудіовізуального продукту (інформаційних, інформаційно-аналітичних, економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних та інших програм та передач, фільмів (у тому числі телевізійних серіалів).

При цьому не менше половини бюджетних коштів спрямованих на видатки пов’язані із виробництвом інформаційного, у тому числі аудіовізуального продукту, відводяться для оплати створення (виготовлення) фільмів, окремих теле- та/або радіопередач чи програм незалежних від НСТУ студій-виробників.

4. Протягом перших чотирьох років з моменту утворення НСТУ трансляція реклами, телепродажу, повідомлень про спонсорів на каналах мовлення НСТУ впродовж кожної астрономічної години та астрономічної доби фактичного мовлення не може перевищувати обсягів, встановлених чинним законодавством.

Стаття 15. Майно НСТУ

 2. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ майна та може визначати суб’єкта управління зазначеним майном.

3. НСТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 15. Майно НСТУ

 2. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ майна та може визначати суб’єкта управління зазначеним майном.

3. НСТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

Майно НСТУ, що належить йому на праві власності та/або іншому речовому праві, не може бути внесене як вклад у спільну діяльність на умовах, що передбачають подальше відчуження такого майна. Будь-яке суттєве поліпшення майна НСТУ, яке використовувалося під час здійснення спільної діяльності, залишається у власності НСТУ.

Дозволяється, за рішенням Наглядової Ради НСТУ, використання у спільній діяльності майна НСТУ, що належить йому на праві власності та/або іншому речовому праві, у тому числі будівель, споруд, устаткування, інвентаря, продукції, прав вимоги, боргу, майнових прав інтелектуальної власності тощо на умовах тимчасового строкового користування без порушення цілісності, споживчих характеристик і цільового призначення майна.

НСТУ, за рішенням Наглядової Ради НСТУ, має право самостійно визначати вартість вкладу у спільну діяльність, без урахування оціночної вартості майна, яке вноситься як вклад в спільну діяльність.

Вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи, у тому числі майнові права інтелектуальної власності на вироблену продукцію, можуть бути власністю НСТУ або спільною частковою власністю учасників, розміри часток яких визначаються у договорі, укладеному сторонами.

Стаття 16. Аудит

1. НСТУ щороку проходить обов’язковий аудит річної фінансової звітності.

2. Аудиторська фірма визначається Наглядовою радою НСТУ за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок НСТУ.

3. Обов’язкова фінансова звітність та результати щорічного аудиту оприлюднюються у друкованих та електронних засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті НСТУ.

 

Стаття 16. Внутрішній та зовнішній аудит НСТУ

1.Наглядовою радою НСТУ створюється служба внутрішнього аудиту.

2. Наглядова рада НСТУ призначає і звільняє керівника служби внутрішнього аудиту, затверджує умови трудових договорів, що укладаються з її працівниками.

3. НСТУ щороку проходить обов’язковий аудит річної фінансової звітності,  що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності.

4. Аудиторська фірма визначається Наглядовою радою НСТУ за результатами проведення конкурсу, умови якого затверджуються Наглядовою радою.

Стаття 18. Програмна політика

1. Програмна політика НСТУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності.

2. НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

3. Програми НСТУ становлять не менше 75 відсотків національного та європейського (країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення) виробництва щодобового ефірного мовлення.

 

Стаття 18. Програмна політика

1. Програмна політика НСТУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності.

2. НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

3. Програми НСТУ становлять не менше 75 відсотків національного та європейського (країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення) виробництва щодобового ефірного мовлення.

4. НСТУ має право здійснювати спільне виробництво інформаційного, у тому числі аудіовізуального продукту (інформаційних, інформаційно-аналітичних, економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних та інших програм і передач, фільмів, телевізійних серіалів), зокрема шляхом самостійного укладання договорів про спільну діяльність, інших договорів та/або участі в міжнародних чи національних програмах фінансової підтримки.

 

Стаття 19. Редакційний статут та редакційна рада НСТУ

1. Редакційний статут НСТУ повинен відповідати вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення", а в частині положень щодо редакційної ради положенням цього Закону.

2. Редакційна рада НСТУ формується з числа працівників НСТУ у складі п’ятнадцяти осіб: п’яти осіб, які призначаються Наглядовою радою НСТУ, п’яти осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу НСТУ, і п’яти осіб, які призначаються на конференції редакційних рад регіональних підрозділів НСТУ.

Редакційна рада регіонального підрозділу НСТУ формується у складі шести осіб: трьох осіб, які призначаються правлінням НСТУ, і трьох осіб, які призначаються загальними зборами творчого колективу відповідного регіонального підрозділу НСТУ.

3. Редакційний статут НСТУ затверджується Наглядовою радою НСТУ за поданням редакційної ради НСТУ.

 

Стаття 19. Редакційний статут НСТУ

1. Редакційний статут НСТУ повинен відповідати вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення", а в частині положень щодо редакційної ради положенням цього Закону.

2. Редакційний статут НСТУ затверджується Наглядовою радою НСТУ за поданням редакційної ради НСТУ.

 

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2-1. Установити, що утворення НСТУ не потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.

НСТУ є правонаступником усіх прав та обов’язків, у тому числі на всі об’єкти права інтелектуальної власності юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.

Установити, що пункт 22 частини першої статті 6 та частина п’ята статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" щодо НСТУ не застосовуються.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установити, що до завершення реорганізації телерадіоорганізацій, зазначених у статті 1 цього Закону, належні їм ліцензії на мовлення є чинними до моменту ухвалення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про визнання недійсними відповідних ліцензій відповідно до статті 17 цього Закону.

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2-1. Установити, що утворення НСТУ не потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.

НСТУ є правонаступником усіх прав та обов’язків, у тому числі на всі об’єкти права інтелектуальної власності юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.

Установити, що пункт 22 частини першої статті 6 та частина п’ята статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» щодо НСТУ не застосовуються. Установити, що до спільної діяльності НСТУ, метою якої є спільне виробництво інформаційного, у тому числі аудіовізуального продукту (інформаційних, інформаційно-аналітичних, економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних та інших програм і передач, фільмів (у тому числі телевізійних серіалів), до договорів про таку спільну діяльність затверджений відповідно до підпункту «л» пункту 18 частини другої статті 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» порядок, абзац п’ятий пункту 4 частини першої статті 5-2, пункт 20 частини першої статті 6, частина друга статті 13 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» не застосовуються.

Установити, що до завершення реорганізації телерадіоорганізацій, зазначених у статті 1 цього Закону, належні їм ліцензії на мовлення є чинними до моменту ухвалення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про визнання недійсними відповідних ліцензій відповідно до статті 17 цього Закону.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» у 2014 році, зі змінами у 2015, 2016 і 2017 роках.

Коли «Детектор медіа» тільки розпочинав роботу, найпопулярніші українські медіа ще дослухалися до темників. Але завдяки спільній боротьбі журналістів та суспільства це змінилося. Найпоказовіше: Україна пройшла шлях від державного телебачення до Суспільного.

Тепер наша команда прагне розширювати аудиторію та впливовість Суспільного мовлення заради ідей та ідеалів, які воно продовжує ілюструвати.

Запрошуємо приєднатися до нас у цьому завданні, ставши частиною Спільноти «Детектора медіа».
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду