Держкомтелерадіо затвердив Кодекс корпоративного управління ПАТ «НСТУ» (ДОКУМЕНТ)

Держкомтелерадіо затвердив Кодекс корпоративного управління ПАТ «НСТУ» (ДОКУМЕНТ)

16:47,
30 Листопада 2017
3174

Держкомтелерадіо затвердив Кодекс корпоративного управління ПАТ «НСТУ» (ДОКУМЕНТ)

16:47,
30 Листопада 2017
3174
Держкомтелерадіо затвердив Кодекс корпоративного управління ПАТ «НСТУ» (ДОКУМЕНТ)
Держкомтелерадіо затвердив Кодекс корпоративного управління ПАТ «НСТУ» (ДОКУМЕНТ)
Голова Держкомтелерадіо підписав відповідний наказ.

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко 30 листопада 2017 року підписав наказ, яким затвердив Кодекс корпоративного управління ПАТ «НСТУ». Кодекс затверджено з метою підвищення конкурентоспроможності ПАТ «НСТУ» на ринку аудіовізуальних послуг та є документом, який визначає принципи та стандарти корпоративного управління Товариством.

Зокрема в Кодексі йдеться про принципи корпоративного управління, систему контролю за фінансово-господарською діяльністю (органи контролю), створення умов для інвестиційної привабливості Товариства та ін.

Також Кодекс зазначає, що Товариство визнає важливість надання акціонеру й іншим зацікавленим особам незалежної, достовірної та об'єктивної інформації про Товариство. «Прозорість та розкриття інформації про ПАТ «НСТУ» є необхідною передумовою довіри до останньої з боку держави, громадян, інвесторів і сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності Товариства, оскільки належна та достовірна інформація надає можливість суспільству, органам управління та контролю об'єктивно оцінювати досягнення ПАТ «НСТУ» в подальшому. Визначення інформації, що підлягає оприлюдненню, повинно здійснюватися з урахуванням положень нормативно-правових актів, якими встановлені випадки обов'язкового оприлюднення (надання) інформації», – йдеться у Кодексі.

Нагадаємо, Держкомтелерадіо є акціонером ПАТ «НСТУ».

Сайт «Суспільне мовлення» друкує Кодекс повністю.

Кодекс корпоративного управління ПАТ «НСТУ» 

Розділ 1. Роль та завдання кодексу корпоративного управління

1.1 Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі - ПАТ «НСТУ», Товариство) створено на виконання підпункту 12.4. пункту 12 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною» від 05.10.2005 № 1466, Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», постанов Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 693 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та від 05.08.2015 № 567 «Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» і є єдиною в Україні організацією Суспільного телебачення і радіомовлення, створеною з метою задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально - політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства.

1.2. Кодекс корпоративного управління ПАТ «НСТУ» (далі - Кодекс)
затверджено з метою підвищення конкурентоспроможності ПАТ «НСТУ» на
ринку аудіовізуальних послуг (телерадіомовлення) та є документом, який
визначає принципи та стандарти корпоративного управління Товариством,
дотримання яких спрямоване на:

досягнення мети, для якої створено ПАТ «НСТУ»;

забезпечення додержання принципів діяльності ПАТ «НСТУ»;

неухильне виконання завдань, покладених на ПАТ «НСТУ»;

забезпечення відкритості та прозорості діяльності ПАТ «НСТУ», у тому числі при прийнятті рішень органами управління Товариством та його акціонером;

створення умов для інвестиційної привабливості ПАТ «НСТУ» та співпраці з міжнародними організаціями.

1.3. Кодекс корпоративного управління Товариства розроблений з дотриманням:

Господарського кодексу України, законів України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення в Україні», «Про акціонерні товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про управління об'єктами державної власності», «Про аудиторську діяльність», інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність акціонерних товариств;

принципів корпоративного управління, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 №955;

принципів корпоративного управління, розроблених Організацією економічного співробітництва та розвитку;

Статуту ПАТ «НСТУ», Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію тощо.

1.4. Єдиним акціонером ПАТ «НСТУ» є держава в особі Державного
комітету телебачення і радіомовлення України (далі – акціонер), що безпосередньо виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства.

1.5. Затверджуючи даний Кодекс, акціонер зобов'язує усі органи управління, підрозділи та працівників Товариства керуватись його положеннями при виконанні своїх обов'язків.

Розділ 2. Принципи корпоративного управління Товариства

2.1. Кодекс визначає та закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Товариства, прозорості прийняття рішень, відповідальності посадових осіб Товариства, інформаційної відкритості.

2.2. Основними принципами корпоративного управління Товариства є: дотримання Товариством чинного законодавства та звичаїв ділового

обороту;

забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонера;

побудова взаємовідносин між Наглядовою радою, Правлінням, Ревізійною комісією, акціонером та іншими зацікавленими особами;

забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю ПАТ «НСТУ» та управління ризиками.

забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної – та достовірної інформації;

2.3. Товариство визнає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується даним Кодексом і внутрішніми документами Товариства, має великий вплив на підвищення його конкурентоспроможності та ефективності роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності,т збільшенню довіри з боку громадян та побудові довгострокової співпраці з інвесторами та партнерами Товариства, органами державної влади, засобами масової інформації та суспільством в цілому.

Розділ 3. Акціонер, органи управління

3.1. Повноваження загальних зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно та визначаються актами законодавства та Статутом ПАТ «НСТУ».

3.2. Акціонер при прийнятті рішень, пов'язаних з діяльністю ПАТ «НСТУ», в першу чергу враховує повноваження, окреслені в Законі України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

3.3. У разі проведення чергових або позачергових засідань Наглядової ради, на яких розглядаються питання, які впливають на корпоративні права держави (акціонера) або пов'язані із виконанням покладених на акціонера повноважень, Наглядовій раді необхідно розглянути питання щодо запрошення представника акціонера взяти участь у засіданні, у тому числі, надаючи право акціонеру подати пропозиції щодо включення додаткових питань до порядку денного засідання.

3.4.  Акціонер має право бути поінформованим в межах чинного законодавства України про фінансово-господарський стан і результати діяльності Товариства, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість акцій, які належать державі.

3.5. Взаємовідносини між акціонером та органами управління ПАТ «НСТУ», його працівниками будуються на розумінні того, що положення Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» не знімають з акціонера та ПАТ «НСТУ» як суб'єкта господарювання державного сектору економіки обов'язку виконувати норми законодавчих актів, які регулюють питання управління корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств.

3.6. Наглядова рада при утворенні у своєму складі обов'язкових постійних комітетів (комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень і винагород посадових осіб Товариства) та затвердження їх положень повинна врахувати, що:

завданням комітету з питань аудиту є здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ПАТ «НСТУ», надання пропозицій щодо обрання аудиторської фірми, визначення напрямів необхідного аудиту. Окрім цього, до компетенції цього комітету доречно віднести питання звітності та управління ризиками. При здійсненні своїх функцій цей комітет повинен співпрацювати з Ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту (у разі її утворення) та аудиторською фірмою (аудитором);

завданням комітету з питань призначень і винагород посадових осіб Товариства є забезпечення залучення до управління Товариством кваліфікованих спеціалістів та створення необхідних стимулів для їх роботи шляхом розробки політики ПАТ «НСТУ» у галузі винагород.

3.7. Правління Товариства створює систему внутрішнього контролю і моніторингу ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства, з метою завчасного виявлення тенденцій, які можуть мати негативний вплив на поточні результати діяльності та здійснення перспективних планів розвитку Товариства.

3.8. Правління має надавати наглядовій раді Товариства інформацію про факти, що можуть викликати найбільш небезпечні ризики для Товариства і пропозиції щодо запобігання кризовим ситуаціям у зв'язку з такими ризиками.

Розділ 4. Система контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (органи контролю)

4.1. Внутрішній контроль ПАТ «НСТУ» - це сукупність процедур, що спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, а також забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації. Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

4.2.  До органів, які здійснюють внутрішній контроль, належать:

-    Наглядова рада (через аудиторський комітет ради) забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

-   Ревізійна комісія ПАТ «НСТУ» (далі - ревізійна комісія) здійснює
оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

-    служба внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» (внутрішній аудитор) (далі - служба внутрішнього аудиту) здійснює поточний контроль за фінансово - господарською діяльністю товариства.

4.3. Ревізійна комісія є органом ПАТ «НСТУ», який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства, та має бути чесною та відвертою у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення.

4.4. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок. За результатами проведення планових та позапланових перевірок
ревізійна комісія приймає рішення (висновок), яке затверджується акціонером та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Товариства.

У своїй діяльності ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом та Положенням про ревізійну комісію.

4.5. З метою забезпечення впевненості громадян, акціонера, потенційних інвесторів, та інших заінтересованих осіб у надійному функціонуванні системи внутрішнього контролю, підтвердження достовірності фінансової інформації Товариства, ПАТ «НСТУ» створює службу внутрішнього аудиту Товариства, яка діє відповідно до положення про таку службу, затвердженого правлінням.

4.6.   Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) відповідає за своєчасне виявлення та запобігання відхиленням, які перешкоджають законному та ефективному використанню майна та коштів ПАТ «НСТУ».

До компетенції служби внутрішнього аудиту відносяться питання щодо:

-  контролю за організацією та функціонуванням системи бухгалтерського обліку;

-  контролю за відповідністю даних бухгалтерського обліку фактичній
наявності активів, їх належним збереженням;

-   експертизи фінансової та операційної діяльності;

-   підготовки оглядів діяльності ПАТ «НСТУ» та розробки рекомендацій щодо підвищення її ефективності.

4.7.  Система внутрішнього контролю в Товаристві має відповідати наступним критеріям:

-   операції здійснюються у відповідності із загальними й індивідуальними повноваженнями керівництва відповідних підрозділів;

-   операції відображені правильно, точно і вчасно;

-    здійснені операції відповідно до встановлених і описаних процедур
можливо перевірити;

-  активи і резерви Товариства надійно захищені;

-  існує адекватний розподіл обов'язків;

-  існує високий рівень контролю всіх рівнів Товариства;

-  інвентаризація активів та балансових зобов'язань проводиться з певною регулярністю у встановленому законодавством порядку, а виявлені недоліки усуваються належним чином.

4.8. Товариство усвідомлює, що розраховувати на довіру держави, суспільства, акціонера, потенційних інвесторів можна тільки за умови запровадження належної системи контролю за її діяльністю.

4.9.  Зовнішній аудитор з проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності обирається Наглядовою радою Товариства.

4.10.  Здійснення зовнішнього аудиту Товариства є обов'язковою процедурою для підтвердження достовірності та повноти річних даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності Товариства. З метою забезпечення належної якості та об'єктивності аудиторська перевірка проводиться згідно з міжнародними стандартами аудиту.

4.11.  Органи контролю, які здійснюють перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є незалежними від впливу членів правління, членів наглядової ради, членів ревізійної комісії та інших осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах перевірки.

Розділ 5. Політика розкриття інформації та забезпечення прозорості

5.1.  Товариство визнає важливість надання акціонеру і іншим зацікавленим особам незалежної, достовірної та об'єктивної інформації про Товариство.

5.2.  Прозорість та розкриття інформації про ПАТ «НСТУ» є необхідною передумовою довіри до останньої з боку держави, громадян, інвесторів і сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності Товариства, оскільки належна та достовірна інформація надає можливість суспільству, органам управління та контролю об'єктивно оцінювати досягнення ПАТ «НСТУ» в подальшому.

5.3.  Визначення інформації, що підлягає оприлюдненню, повинно здійснюватися з урахуванням положень нормативно-правових актів, якими встановлені випадки обов'язкового оприлюднення (надання) інформації.

5.4.  Високий рівень прозорості досягається шляхом відкриття доступу широкому загалу до відповідної інформації про Товариство через:

  • веб-сайт ПАТ «НСТУ»;
  • офіційні повідомленні в засобах масової інформації;
  • прес-конференції та інтерв'ю;
  • надання інформації за запитами на інформацію;
  • будь-яким іншим способом, не забороненим чинним законодавством.

5.5.  Не підлягають оприлюдненню відомості, що є конфіденційною інформацією та становлять комерційну таємницю.

5.6. Контроль за розкриттям інформації, пов'язаної з корпоративним управлінням, та надання такої інформації заінтересованим особам повинні забезпечуватися шляхом утворення у структурі ПАТ «НСТУ» відповідного структурного підрозділу або посади.

Розділ 6. Створення умов для інвестиційної привабливості Товариства

6.1.  Однією з передумов своєї успішної діяльності ПАТ «НСТУ» вважає залучення інвестицій.

6.2.  Товариство провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює стан їх реалізації, бере участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків у порядку, визначеному законодавством, а також має право залучати кредитні ресурси на внутрішньому ринку.

6.3. Товариство співпрацює з міжнародними і українськими телевізійними компаніями з метою перейняття кращого світового досвіду для власного розвитку та стабільності, покращення ефективності діяльності та надання якісних аудіовізуальних послуг в Україні.

6.4.  Товариство вибирає партнерів та оцінює ризики, які можуть виникнути в процесі здійснення ними спільної діяльності або впливати на неї.

* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду