Оприлюднено Умови проведення конкурсу на голову правління ПАТ НСТУ (ТЕКСТ УМОВ)

Оприлюднено Умови проведення конкурсу на голову правління ПАТ НСТУ (ТЕКСТ УМОВ)

19:14,
3 Лютого 2017
3340

Оприлюднено Умови проведення конкурсу на голову правління ПАТ НСТУ (ТЕКСТ УМОВ)

19:14,
3 Лютого 2017
3340
Оприлюднено Умови проведення конкурсу на голову правління ПАТ НСТУ (ТЕКСТ УМОВ)
Оприлюднено Умови проведення конкурсу на голову правління ПАТ НСТУ (ТЕКСТ УМОВ)
Наглядова рада НСТУ ухвалила рішенням від 30 січня 2017 року Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (НСТУ), зі змінами від 2 лютого 2017 року.

Умови проведення конкурсу оприлюдено на сайті «UA: Першого». Публікуємо весь текст Умов:

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Правління ПАТ «Національна суспільна  телерадіокомпанія України» (НСТУ)

І. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. Посадові обов’язки голови Правління НСТУ:

1) Організовує роботу та виконання рішень Правління НСТУ, головує на його засіданнях. Організовує та забезпечує ведення, облік та зберігання протоколів засідань правління.

2) Подає пропозиції Наглядовій раді НСТУ щодо кандидатів у члени Правління. Визначає обов’язки членів Правління.

3) Організовує розробку та виконання Стратегії НСТУ, концепцій розвитку мовлення. Контролює розробку та виконання перспективних і поточних планів структурних підрозділів, організаційно забезпечує їх збалансованість із можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними і фінансовими ресурсами. Забезпечує виконання місії мовника та досягнення запланованих показників.

4) Постійно дбає про забезпечення компанії кваліфікованими працівниками. Здійснює добір кадрів НСТУ, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НСТУ. Призначає та звільняє з посад працівників НСТУ (крім керівників відокремлених структурних підрозділів, який призначає та звільняє Правління), здійснює організацію проведення конкурсів на зайняття вакантних посад, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Наглядової ради. Приймає рішення щодо їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5) Визначає тарифні ставки працівників НСТУ в межах умов та розмірів оплати праці, установлених Наглядовою радою.

6) Здійснює заходи із застосування прогресивних форм організації та охорони праці, удосконалення видів і форм мовлення.

7) Бере участь у підготовці колективного договору НСТУ, підписує та забезпечує його виконання з боку роботодавця;

8) Вчиняє правочини від імені НСТУ. Видає накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання працівниками НСТУ. Розпоряджається майном та коштами НСТУ в межах, визначених статутом та положенням про правління.

9) затверджує внутрішні документи НСТУ, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції органів управління НСТУ.

10) Здійснює інші передбачені законодавством і Статутом НСТУ права та обов’язки.

2. Умови оплати праці, режим роботи, умови сумісництва:

1) Посадовий оклад — 76 800 гривень. Надбавки, доплати та премії — відповідно до рішень Наглядової ради.

2) Режим роботи — повний робочий день.

3) Умови сумісництва — не має права займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

3. Інформація про строковість контракту — підписання контракту строком на чотири роки, з правом повторного призначення на підставі конкурсу.

4. Обмеження щодо зайняття посади

Не може бути головою правління НСТУ:

1) Особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

2) Народний депутат України, член Кабінету Міністрів України, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовець, нотаріус, суддя, прокурор, слідчі, працівник правоохоронних органів, особа, які перебувають на державній службі, особа, яка займає виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особа, яка перебуває у штаті політичної партії, особа, які перебувають у штаті будь-якого підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також інші особи, стосовно яких Законом України "Про запобігання корупції" встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

3) Працівник чи представник іншої телерадіоорганізацій, що має ліцензію на здійснення мовлення в Україні або виконує будь-яку оплачувану роботу (реалізує товари, надає послуги) для телерадіоорганізацій;

4) Особа, які прямо або опосередковано володіє часткою у статутному (складеному) капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, що виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій;

5) Член Наглядової ради НСТУ чи Ревізійної комісії НСТУ.

Особа, обрана на посаду голови правління НСТУ зобов’язана усунути конфлікт інтересів, означений підпунктами 2-5 цього пункту, протягом 30 календарних днів з моменту обрання.

5. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, вимоги щодо їхнього оформлення та строк їх подання

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає до Наглядової ради НСТУ наступні документи:

  • письмову заяву про участь у конкурсі довільної форми із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади і декларацією про правдивість інформації в поданих на конкурс документах;
  • належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;
  • біографічну довідку (резюме) із зазначенням контактної інформації (телефон, електронна пошта);
  • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;
  • власну стратегію розвитку НСТУ відповідно до вимог, встановлених цими Умовами;
  • заяву про згоду на обробку персональних даних;
  • довідку щодо відсутності (наявності) у кандидата судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;
  • на власний розсуд – рекомендації та інші документи.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Пакети документів приймаються з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 години, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, кімната 207. Телефон для довідок – 044-278-64-52. Кінцева дата прийому документів – 17:00, 16 березня 2017 року.

6. Орієнтовна дата і місце проведення конкурсу — не пізніше 13 квітня 2017 р., м. Київ, вул. Хрещатик, 26.

7. Отримання додаткової інформації про конкурс

Претендент має право на отримання додаткової інформації шляхом подання запиту до Наглядової ради НСТУ електронною поштою на адресу uapbc2017@gmail.com. Кінцева дата отримання від претендентів відповідних запитів — 3 березня 2017 р.

ІІ. ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1. Вища освіта.

2. Стаж роботи на керівних посадах у сфері медіа — не менше п’яти років.

3. Володіння мовами — вільне володіння державною мовою. Знання іноземних мов є перевагою.

4. Знання законодавства:

–     Конституції України;

–     Законів України «Про суспільне телебачення і радіомовлення», «Про телебачення і радіомовлення», «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», «Про доступ до публічної інформації»;

–     Основ бюджетного, інформаційного, трудового та авторського законодавства.

5. Професійні знання:

–     знання вітчизняного та зарубіжного досвіду організації теле-, радіомовлення, в т.ч. зарубіжних суспільних мовників;

–     розуміння технічних засобів та технологій створення теле- і радіопрограм, способів доставки сигналу;

–     наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

6. Наявність лідерських навичок, зокрема щодо:

–     встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

–     стратегічного планування;

–     вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно кілька завдань;

–     ведення ділових переговорів;

–     досягнення кінцевих результатів;

7. Комунікації та взаємодія:

–     вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

–     здатність до співпраці та налагодження партнерської взаємодії;

–     відкритість.

8. Управління змінами:

–     здатність до формування плану змін та покращень;

–     здатність керувати змінами та реагувати на зміни;

–     здатність оцінювати ефективність змін.

9. Управління організацією та персоналом:

–     здатність до організації роботи і контролю;

–     здатність до управління проектами;

–     здатність до управління людськими ресурсами.

10. Особистісні компетенції:

–     принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

–     спрямованість на служіння суспільству;

–     системність;

–     інноваційність та неупередженість;

–     самоорганізація та саморозвиток;

–     вміння працювати в стресових ситуаціях.

11. Управління публічними фінансами:

–     знання основ бюджетного законодавства;

–     знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів. 

ІІІ. ВИМОГИ ЩОДО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НСТУ

Стратегія розвитку  НСТУ, що її подає претендент на посаду голови правління НСТУ, має ґрунтуватись на засадничих принципах Закону про суспільне телебачення і радіомовлення і бути спрямована на реалізацію місії суспільного мовника та враховувати Основні напрями діяльності НСТУ.

Виклад стратегії розвитку може бути зроблений претендентом на посаду глави правління у довільній формі. Разом з тим, Наглядова рада рекомендує викласти у пропонованих стратегіях розвитку НСТУ наступні складові:

1. Структура суспільного мовника (управлінська модель, схема взаємодії між підрозділами).

2. Інтеграційні моделі перехідного періоду та бачення кінцевої моделі структури суспільного мовника.

3. Основні характеристики кожного з п’яти загальнонаціональних каналів мовлення та мережі регіонального мовлення за такими показниками:

–     Місія каналу/мережі мовлення;

–     Змістовне спрямування каналу/мережі мовлення;

–     Цільова аудиторія каналу/мережі мовлення та аудиторне ядро;

–     Базові параметри виробництва, потреби виробництва з огляду на заплановані зміни у сітці мовлення;

–     Конкурентне середовище, позиціонування каналу;

–     Терміни та засоби (творчі, фінансові, технічні) досягнення запланованих показників діяльності каналу.

4. Принципи кадрової політики.

5. Принципи конвергентної взаємодії радіо та телевізійного мовлення у складі єдиного суспільного мовника (перспективи співробітництва та спільного виробництва контенту мовлення, організаційна автономія з урахуванням специфіки каналу мовлення, система врахування інтересів і специфіки радіо та телевізійного мовлення в процесі ухвалення стратегічних управлінських рішень).

6. Стратегія інтерактивного мовлення, просування суспільного мовника в мережі Інтернет і на мобільних платформах.

7. Стратегія суспільного мовника щодо доставки телевізійного та радіосигналу на території України і за кордоном (аналогове мовлення, цифрове мовлення, онлайнове мовлення, використання частотного ресурсу, мовлення через супутник).

8. Часові рамки досягнення поставленої мети щодо структури і позиціонування суспільного мовника (фінальна та проміжні точки). Критерії та методи оцінки успішності досягнення поставленої мети, як їх бачить претендент.

Нагадаємо, Наглядова рада ПАТ НСТУ проведе конкурс на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ НСТУ не пізніше 13 квітня 2017 року. Претенденти на посаду голови правління НСТУ можуть подавати документи з 3 лютого до 16 березня.

Фото Олени Зашко

Коли «Детектор медіа» тільки розпочинав роботу, найпопулярніші українські медіа ще дослухалися до темників. Але завдяки спільній боротьбі журналістів та суспільства це змінилося. Найпоказовіше: Україна пройшла шлях від державного телебачення до Суспільного.

Тепер наша команда прагне розширювати аудиторію та впливовість Суспільного мовлення заради ідей та ідеалів, які воно продовжує ілюструвати.

Запрошуємо приєднатися до нас у цьому завданні, ставши частиною Спільноти «Детектора медіа».
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду