Опубліковано Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ (ТЕКСТ ПОЛОЖЕННЯ)

Опубліковано Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ (ТЕКСТ ПОЛОЖЕННЯ)

16:49,
3 Лютого 2017
4282

Опубліковано Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ (ТЕКСТ ПОЛОЖЕННЯ)

16:49,
3 Лютого 2017
4282
Опубліковано Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ (ТЕКСТ ПОЛОЖЕННЯ)
Опубліковано Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ (ТЕКСТ ПОЛОЖЕННЯ)
Положення про конкурс з обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» ухвалено рішенням Наглядової ради ПАТ НСТУ від 23 січня 2017 року.

Протокол № 2 зі змінами, внесеними рішеннями Наглядової ради ПАТ НСТУ від 30.01.2017 року, протокол № 3 та 02.02.2017 року, протокол № 4, оприлюдено на сайті «UA: Першого». 

Публікуємо повний текст положення: 

Положення про конкурс з обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

І. Загальні положення

1. Це положення визначає порядок обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (надалі – НСТУ) на конкурсних засадах Наглядовою радою НСТУ, відповідно до вимог Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення».

2. Голова та члени Правління НСТУ обираються на 4 роки. Голова Правління НСТУ не може бути обраним більше ніж на 2 строки поспіль.

3. Обрання Голови та членів Правління НСТУ відбувається шляхом прямого, рівного, таємного голосування членів Наглядової ради НСТУ з-поміж претендентів, допущених до участі у конкурсному відборі.

4. При обранні голови та членів Правління НСТУ Наглядовою радою НСТУ враховується відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, що висуваються до генеральних директорів телерадіокомпанії, наявність високих моральних якостей та суспільного авторитету претендента.

5. Не можуть бути обрані Головою або членами Правління НСТУ особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку.

6.  Особи, обрані на посаду Голови та членів Правління НСТУ не можуть бути:

1) народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовцями, нотаріусами, суддями, прокурорами, слідчими, працівниками правоохоронних органів, особами, які перебувають на державній службі, особами, які займають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особами, які перебувають у штаті політичної партії, особами, які перебувають у штаті будь-якого підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також іншими особами, стосовно яких Законом України «Про запобігання корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

2) працівниками чи представниками телерадіоорганізацій, що мають ліцензію на здійснення мовлення в Україні або виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій;

3) особами, які прямо або опосередковано володіють часткою у статутному (складеному) капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, що виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій;

4) членами Наглядової ради НСТУ та Ревізійної комісії НСТУ.

Голова та члени Правління НСТУ не мають права поєднувати виконання посадових обов’язків з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю, крім отримання авторської винагороди, наукової та викладацької діяльності та/або випадків схвалення такої діяльності Наглядовою радою НСТУ.

7. Особа, обрана на посаду Голови та члена Правління НСТУ зобов’язана усунути конфлікт інтересів, передбачений пунктом 6 цього Положення, протягом 30 календарних днів з моменту обрання.

У разі, якщо особа не усунула конфлікт інтересів, Наглядова рада НСТУ зобов’язана на найближчому засіданні припинити повноваження голови або члена Правління НСТУ у порядку, передбаченому Положенням про Правління НСТУ.

ІІ. Підготовка до проведення конкурсного відбору на посаду голови Правління НСТУ

1. Наглядова рада НСТУ приймає рішення про оголошення проведення конкурсного відбору на посаду голови Правління НСТУ не раніше ніж за шість місяців та не пізніше ніж за три місяці до спливу строку повноважень попереднього голови Правління НСТУ.

2. Рішення про оголошення проведення конкурсного відбору має містити:

1) найменування та місцезнаходження НСТУ;

2) кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду голови Правління НСТУ;

3) перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їхнього оформлення;

4) вимоги щодо стратегії розвитку НСТУ, яку мають подати претенденти;

5) строк прийому заяв на участь у конкурсному відборі (далі – заяв), а також спосіб подання заяв (місце прийому, адреса електронної пошти тощо) та номер телефону для довідок;

6) орієнтовну дату і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

7) істотні умови контракту з головою Правління, передбачені нормами чинного законодавства.

Претендент має право на отримання додаткової інформації шляхом подання запиту до Наглядової ради НСТУ у письмовій та/або електронній формі. Кінцева дата отримання від претендентів відповідних запитів встановлюється у рішенні про оголошення конкурсного відбору.

3. Рішення про оголошення проведення конкурсного відбору публікується на офіційному веб-сайті НСТУ, разом з інформацією про фінансово-економічний стан НСТУ, місією НСТУ та основним напрямами діяльності НСТУ наступного робочого дня після його прийняття Наглядовою радою НСТУ.

4. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає до Наглядової ради НСТУ разом із заявою довільної форми:

1) належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

2) біографічну довідку (резюме);

3) власну стратегію розвитку НСТУ відповідно до встановлених вимог;

4) згоду на обробку персональних даних;

5) довідку щодо відсутності (наявності) у претендентів судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

6) рекомендації та інші документи на його розсуд;

7) інші документи, вказані у рішенні Наглядової ради НСТУ про оголошення проведення конкурсного відбору.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою без накладення електронно-цифрового підпису, учасник конкурсного відбору під час заслуховування стратегій розвитку НСТУ претендентів додатково подає підписану заяву.

5. Заяви приймаються протягом 42 календарних днів з дати оприлюднення оголошення і реєструються в журналі, до якого вносяться такі відомості:

1) номер заяви;

2) прізвище, ім'я та по батькові претендента, контактна інформація;

3) дата запису;

4) прізвище, ім'я та по батькові особи, що зробила запис.

Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не оприлюднюється до початку засідання Наглядової ради НСТУ, на якому проводиться їхній розгляд на предмет допуску до участі у конкурсному відборі. 

ІІІ. Проведення конкурсного відбору на посаду Голови Правління НСТУ

1. Проведення конкурсного відбору є відкритим. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях Наглядової ради НСТУ під час розгляду пакетів документів, поданих претендентами, заслуховування претендентів, голосування та оголошення переможця.

2. Рішення про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі приймається Наглядовою радою НСТУ на засіданні, що проводиться не пізніше 7 календарних днів після закінчення строку прийняття заяв від претендентів.

На цьому засіданні Наглядова рада НСТУ також призначає дату засідання, де відбуватиметься заслуховування претендентів. Це засідання має відбутися не пізніше 21 календарного дня від прийняття рішення про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі.

3. Підставою для недопущення претендента до участі у конкурсному відборі є:

1) неподання одного із зазначених у пункті 4 розділу ІІ цього Положення документів;

2) невідповідності встановленим Наглядовою радою НСТУ вимогам до претендентів та стратегій розвитку НСТУ;

3) наявність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

4. Протягом 3 робочих днів після прийняття Наглядовою радою НСТУ  рішення про допуск кандидатів до участі у конкурсному відборі на офіційному веб-сайті НСТУ публікується біографічна довідка (резюме) та власна стратегія розвитку НСТУ кожного претендента, допущеного до участі у конкурсному відборі.

5. Наглядова рада НСТУ на своєму засіданні з заслуховування претендентів надає кожному з допущених до конкурсного відбору учасників 20 хвилин для презентації власної стратегії розвитку НСТУ. Після презентації претендента члени Наглядової ради НСТУ мають право поставити необмежену кількість запитань.

6. На засіданні з заслуховування претендентів учасники конкурсного відбору виступають відповідно до алфавітного порядку їхніх прізвищ.

7. Після заслуховування усіх претендентів Наглядова рада НСТУ оголошує перерву у засіданні тривалістю до однієї години задля обговорення членами Наглядової ради НСТУ презентацій кандидатів.

8. Перший тур голосування відбувається шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів членами Наглядової ради НСТУ. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі допущені до конкурсу кандидати.

9. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення позначки навпроти кандидата, якого обирає член Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради може обрати лише одного кандидата. У разі виставлення позначки напроти прізвища більш ніж одного кандидата бюлетень вважається недійсним.

10. Після закінчення голосування голова Наглядової ради НСТУ чи інша особа, що головує на засіданні, зачитує кожен бюлетень та оголошує кількість голосів, які набрав кожен з кандидатів.

11. У разі, якщо під час першого туру голосування один з кандидатів отримує голоси більшості членів від загального складу Наглядової ради НСТУ, такий кандидат вважається обраним на посаду Голови Правління НСТУ.

12. У разі, якщо за наслідками першого туру голосування жодного з кандидатів не було обрано на посаду Голови Правління НСТУ, проводиться другий тур голосування.

Порядок черговості голосування за кандидатів у другому турі голосування визначається кількістю голосів, набраною ними під час першого туру голосування, від найбільшої до найменшої кількості голосів.

У разі наявності рівної кількості голосів, набраних у першому турі голосування, у двох чи більшої кількості кандидатів, порядок черговості голосування за них встановлюється відповідно до алфавітного порядку прізвищ кандидатів.

13. Другий тур голосування відбувається шляхом почергового голосування членів Наглядової ради НСТУ, через заповнення письмового анонімного бюлетеня з позначками «за» та «проти», за кандидатів відповідно до черговості, визначеної пунктом 12 Розділу ІІІ цього Положення. Перший з кандидатів, за якого буде подано більше половини голосів від загального складу Наглядової ради НСТУ, вважається обраним Головою Правління НСТУ.

14. У разі, якщо більше половини голосів від загального складу Наглядової ради НСТУ було подано за кандидата, черговість якого у рейтингу голосування була визначена відповідно до алфавітного порядку прізвищ кандидатів, Наглядова рада НСТУ зобов’язана провести голосування щодо всіх інших кандидатів, які мали рівну з ним кількість голосів. Після проведення такого голосування обраним Головою Правління НСТУ вважатиметься кандидат, за якого було віддано більшу кількість голосів членів Наглядової ради НСТУ.

15. У разі, якщо в другому турі голосування жодного з кандидатів не було обрано на посаду Голови Правління, Наглядова рада НСТУ може оголосити перерву у засіданні тривалістю до однієї години з метою  проведення консультацій, після чого відбувається повторне голосування у порядку, визначеному пунктами 13-14 Розділу ІІІ цього Положення.

16. Результати конкурсного відбору публікуються на офіційному веб-сайті НСТУ протягом 3 годин з моменту його закінчення та оголошуються у ефірі НСТУ в день обрання нового Голови Правління НСТУ.

17. Протягом 5 робочих днів з дня оголошення переможця Конкурсу Голова Наглядової ради від імені Наглядової Ради НСТУ підписує контракт з новообраним головою Правління НСТУ.

18. Підставою для повторного проведення конкурсного відбору є дострокове припинення повноважень голови Правління НСТУ з підстав та у порядку, передбаченому Положенням про Правління НСТУ та контрактом.

19. Після прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови або члена Правління НСТУ Наглядова рада НСТУ на тому ж засіданні оголошує повторне проведення конкурсного відбору на посаду голови Правління НСТУ або призначає засідання з повторного обрання членів Правління НСТУ.

20. У разі дострокового припинення повноважень Голови Правління НСТУ, Наглядова рада НСТУ на тому ж засіданні приймає рішення про тимчасове покладання обов’язків Голови Правління НСТУ на визначеного Наглядовою радою НСТУ члена Правління НСТУ.

21. Повторне проведення конкурсного відбору відбувається відповідно до вимог, встановлених розділом ІІІ цього Положення.

IV. Обрання членів Правління НСТУ

1. Разом з оголошенням переможця конкурсного відбору на посаду Голови Правління НСТУ Наглядова рада НСТУ призначає дату наступного засідання для обрання членів Правління НСТУ. Таке засідання має проводитися не раніше 10 календарних днів і не пізніше 30 календарних днів з дня підписання контракту з Головою Правління НСТУ.

2. Не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня проведення засідання щодо обрання членів Правління НСТУ Голова Правління НСТУ зобов’язаний подати кандидатури членів Правління НСТУ з урахуванням вимог, передбачених пунктом 6 розділу І цього Положення.

3. На засіданні з обрання членів Правління НСТУ кожному кандидатові надається 15 хвилин для презентації свого плану діяльності як члена Правління НСТУ в рамках визначеного напряму діяльності.

4. Голосування за кандидатури членів Правління НСТУ відбувається шляхом заповнення письмового анонімного бюлетеня з позначками «за» та «проти» членами Наглядової ради НСТУ щодо кожної кандидатури окремо.

5. Рішення щодо обрання кандидата членом Правління НСТУ приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради НСТУ.

6. Рішення про обрання членів Правління НСТУ повинно бути мотивованим, з обґрунтуванням підстав, на основі яких Наглядова рада НСТУ надала перевагу одному кандидату перед іншим.

7. Рішення про обрання членів Правління НСТУ публікуються на офіційному веб-сайті НСТУ наступного робочого дня після прийняття.

8. У разі відхилення кандидатур, поданих головою Правління НСТУ, Наглядова рада НСТУ на засіданні з обрання членів НСТУ призначає засідання з повторного обрання членів Правління НСТУ для заповнення вакантних позицій у правлінні НСТУ. Підставою для повторного обрання на посаду члена правління також є дострокове припинення повноважень члена Правління НСТУ з підстав та у порядку, передбаченому Положенням про Правління НСТУ та контрактом.

9. Засідання з повторного обрання членів Правління НСТУ відбуваються у порядку, передбаченому розділом IV цього Положення.

V. Перехідні та прикінцеві положення

1. При проведенні першого конкурсу з обрання Голови і членів Правління НСТУ тимчасовий виконувач обов’язків голови НСТУ виконує свої обов’язки до моменту підписання контракту з новообраним головою Правління, а його заступники виконують свої обов’язки до обрання за поданням Голови Правління не менш як трьох членів Правління НСТУ.

2. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Наглядовою радою НСТУ і оприлюднюється на офіційному веб-сайті НСТУ не пізніше наступного дня з моменту ухвалення.

Коли «Детектор медіа» тільки розпочинав роботу, найпопулярніші українські медіа ще дослухалися до темників. Але завдяки спільній боротьбі журналістів та суспільства це змінилося. Найпоказовіше: Україна пройшла шлях від державного телебачення до Суспільного.

Тепер наша команда прагне розширювати аудиторію та впливовість Суспільного мовлення заради ідей та ідеалів, які воно продовжує ілюструвати.

Запрошуємо приєднатися до нас у цьому завданні, ставши частиною Спільноти «Детектора медіа».
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду