ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конференцій всеукраїнських громадських об’єднань, обрання членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України та припинення їхніх повноважень

 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок підготовки та проведення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) конференцій об’єднань, обрання членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України та припинення їхніх повноважень (далі – НСТУ).

2. Правовою основою для підготовки та проведення конференцій всеукраїнських громадських об’єднань є Закон України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”.

3. Метою проведення конференції всеукраїнських громадських об’єднань (далі – Конференція) є обрання членів Наглядової ради НСТУ від всеукраїнських громадських об’єднань, які відповідають вимогам, передбаченим у Законі України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”, у спосіб, що забезпечує максимальну відкритість, прозорість процесу та обрання членами Наглядової ради НСТУ осіб, які найкращим чином відповідають критеріям наявності високих професійних та моральних якостей, суспільного авторитету.

4. Для допомоги в підготовці та проведенні Конференції, здійснення громадського контролю за цим процесом утворюється Громадська комісія. До складу комісії входять представники, визначені громадськими радами при Національній раді, Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, Міністерстві культури України, Міністерстві молоді та спорту України, Міністерстві освіти і науки України, Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Консультативною радою при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини (по три представники від однієї ради). Склад Громадської комісії затверджується Національною радою.

Громадська комісія з питань проведення Конференцій здійснює оцінку відповідності всеукраїнських громадських об’єднань (далі – об’єднання) та делегованих ними кандидатів вимогам, визначеним Законом України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”, і вносить відповідні рекомендації Національній раді.

5. Національна рада своїм рішенням визначає календарний план підготовки та проведення Конференцій, який підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної ради.

ІІ. Порядок відбору всеукраїнських громадських об’єднань, які мають право делегувати представників 
до Наглядової ради НСТУ, та висування кандидатів

1. До участі в Конференціях допускаються об’єднання, які відповідають вимогам, визначеним у статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”, а саме:

1) здійснюють основну діяльність в одній зі сфер, визначених у Законі України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”:

освіти;
науки;
фізичного виховання та спорту;
журналістики;
правозахисній;
захисту інтересів дітей та молоді;
творчій;
місцевого самоврядування;
захисту прав осіб з особливими потребами;

2) строк діяльності у відповідній сфері становить не менше трьох років до дня подання заяви на участь у Конференції;

3) членами об’єднань є авторитетні у відповідній сфері особи;

4) діяльність об’єднань є активною (упродовж останніх трьох років організовувало періодично, не рідше ніж декілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціювало публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).

2. Національна рада розміщує оголошення про прийняття заяв об’єднань на участь у Конференціях у газеті “Урядовий кур’єр”, на своєму офіційному веб-сайті, а також подає звернення про розміщення цього оголошення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В оголошенні зазначається строк подання заяв об’єднань на участь у Конференціях із зазначенням адреси та годин прийому документів, переліку документів, що повинні бути подані.

Строк подання заяв об’єднань на участь у Конференціях становить 14 днів.

3. Об’єднання, які мають намір взяти участь у Конференції, подають до Національної ради письмову заяву, підписану керівником всеукраїнського громадського об’єднання, за формою, визначеною в додатку 1 до цього Положення, а також копії свідоцтва про реєстрацію та статуту всеукраїнського громадського об’єднання, скріплені печаткою всеукраїнського громадського об’єднання (у разі наявності).

Заява і копії свідоцтва про реєстрацію та статуту всеукраїнського громадського об’єднання подаються в паперовій і електронній формах та підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної ради не пізніше двох робочих днів від дня прийняття заяви на участь у Конференціях.

4. Громадська комісія з питань проведення Конференцій упродовж 14 днів від дня завершення строку подання заяв на участь у Конференціях проводить оцінку поданих документів на відповідність вимогам до об’єднань, передбаченим пунктом 1 розділу ІІ цього Положення.

За підсумками розгляду поданих документів Громадська комісія вносить до Національної ради перелік об’єднань, які відповідають пункту 1 розділу ІІ цього Положення і рекомендуються для допуску до участі в Конференціях, окремо за кожним видом діяльності.

Національна рада упродовж п’яти робочих днів ухвалює рішення про допуск об’єднань до участі в Конференціях окремо за кожним видом діяльності. Об’єднання повідомляються про час та місце розгляду поданих ними документів не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати розгляду, а також мають право бути присутніми під час такого розгляду.

Не пізніше наступного робочого дня після ухвалення відповідного рішення Національна рада оприлюднює перелік об’єднань, які мають право взяти участь у Конференціях, на своєму офіційному веб-сайті та повідомляє про це всеукраїнське громадське об’єднання шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти всеукраїнського громадського об’єднання, зазначену в заяві на участь.

5. Упродовж п’яти робочих днів від дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради переліку об’єднань, які мають право взяти участь у Конференціях, подають до Національної ради кандидатури для включення до складу Наглядової ради НСТУ (по одній кандидатурі від об’єднань).

Кандидатури для включення до складу Наглядової ради НСТУ подаються листом за підписом керівника всеукраїнського громадського об’єднання. До листа всеукраїнського громадського об’єднання додаються:

1) заява кандидата за формою, визначеною в додатку 2 до цього Положення;

2) програма кандидата (обсягом до трьох тисяч друкованих знаків), в якій у довільній формі викладається позиція кандидата щодо пріоритетів діяльності у складі Наглядової ради НСТУ;

3) копія документа про вищу освіту;

4) копія паспорта громадянина України (першої, другої сторінок та сторінок з відміткою реєстрації місця проживання);

5) довідка про відсутність судимості особи, отримана не раніше ніж за 30 днів до дня подання документів.

Заяви та програми кандидатів подаються в паперовій і електронній формах та підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної ради не пізніше двох робочих днів від дня прийняття заяви на участь у Конференції.

6. Національна рада упродовж п’яти робочих днів після завершення строку подання кандидатур до складу Наглядової ради НСТУ від об’єднань проводить попередню перевірку зазначених кандидатур на відповідність вимогам, визначеним у статті 9 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”. За підсумками перевірки може бути прийнято обґрунтоване рішення про відхилення кандидатур у разі їхньої невідповідності зазначеним вимогам.

7. Рішення щодо допуску об’єднань до участі в Конференції або відхилення кандидатури до складу Наглядової ради НСТУ може бути оскаржено в судовому порядку.

ІІІ. Порядок проведення Конференції

1. Інформація про місце та час проведення Конференції оприлюднюється Національною радою на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення відповідної Конференції, а також повідомляється об’єднанням, які згідно з рішенням Національної ради мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ, шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти всеукраїнського громадського об’єднання, зазначену в заяві на участь.

Перша Конференція проводиться не раніше ніж через десять днів після завершення строку подання кандидатур для включення до складу Наглядової ради НСТУ.

2. Конференція вважається правомочною за умови участі в ній не менше половини об’єднань, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ у відповідній сфері. Від всеукраїнського громадського об’єднання в Конференції бере участь один представник, повноваження якого посвідчуються листом за підписом керівника всеукраїнського громадського об’єднання; якщо представником всеукраїнського громадського об’єднання є його керівник, то його повноваження посвідчуються витягом із протоколу засідання органу управління всеукраїнського громадського об’єднання, уповноваженого призначати керівника всеукраїнського громадського об’єднання, про призначення відповідної особи керівником. Під час реєстрації на Конференцію подається також документ, що посвідчує особу представника всеукраїнського громадського об’єднання.

Забезпечення проведення Конференції покладається на апарат Національної ради.

Конференція проводиться відкрито із запрошенням журналістів, представників засобів масової інформації.

3. Конференція відкритим голосуванням обирає головуючого з числа представників об’єднань. Секретарем Конференції є працівник апарату Національної ради. Секретар Конференції веде її протокол.

Конференція відкритим голосуванням обирає двох членів Лічильної комісії Конференції з числа представників об’єднань. Головою Лічильної комісії Конференції є член Національної ради, визначений рішенням Національної ради.
Конференція визначає регламент роботи Конференції, що передбачає виступи присутніх кандидатів.

4. Голосування за кандидатів здійснюють учасники Конференції шляхом заповнення письмових бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ.

Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (від 1 до 5 балів).

Недійсним вважається бюлетень, у якому не виставлено рейтинговий бал жодному із кандидатів.

5. Лічильна комісія проводить підрахунок на підставі поданих бюлетенів та оголошує кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів.

У протоколі Конференції вказуються п’ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість рейтингових балів.

Протокол Конференції підписується головуючим та секретарем Конференції і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної ради упродовж трьох робочих днів від дня проведення Конференції.

IV. Порядок затвердження рішення про обрання членів Наглядової ради НСТУ

1. Національна рада розглядає на своєму засіданні протоколи Конференцій та ухвалює рішення про обрання членами Наглядової ради НСТУ кандидатів, які набрали найбільшу кількість рейтингових балів на відповідних Конференціях.

2. Члени Національної ради та Громадська комісія з питань проведення Конференції мають право ініціювати питання про відхилення кандидатури в члени Наглядової ради НСТУ у разі її невідповідності вимогам, визначеним статтею 9 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”. Національна рада ухвалює обґрунтоване рішення щодо відхилення кандидатури в члени Наглядової ради НСТУ.

3. У випадку, коли кандидат, який набрав найбільшу кількість рейтингових балів на відповідній Конференції, був відхилений Національною радою у зв’язку з його невідповідністю вимогам до члена Наглядової ради НСТУ, Національна рада ухвалює рішення про обрання членом Наглядової ради НСТУ наступного за кількістю балів кандидата.

У разі якщо жоден із кандидатів, зазначених у протоколі Конференції, відповідно до рішення Національної ради не відповідає визначеним статтею 9 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” вимогам, Національна рада ухвалює рішення про повторне проведення відповідної Конференції.

4. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ з числа представників об’єднань Національна рада ухвалює рішення про обрання членом Наглядової ради НСТУ наступного за кількістю балів кандидата, зазначеного в протоколі відповідної Конференції.

V. Порядок прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ

1. Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ ухвалюється Національною радою у випадках, передбачених статтею 10 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”.

2. Питання припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ розглядається на засіданні Національної ради за ініціативою члена Національної ради або Наглядової ради НСТУ.

3. Національна рада розглядає питання про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ упродовж десяти днів від дня закінчення строку його повноважень або від дня подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням.

З підстав, передбачених пунктами 3-9 частини першої статті 10 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”, Національна рада розглядає питання про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ упродовж десяти днів від дня, коли їй стало відомо про настання зазначених підстав.

4. Для підтвердження інформації про можливе настання підстав для припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ Національна рада має право звертатися до державних органів, підприємств, установ та організацій.

Заступник начальника управління інформаційного забезпечення Т. Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення 
04 вересня  2014 року № 831

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2014 року
за № 1147/25924